Polub nas na

Licytujemy fotel, na którym zasiadać będą mistrzowie jazzu – gwiazdy LOTOS Jazz Festival 21. Bielskiej Zadymki Jazzowej!

Każda z nich zostanie na pamiątkę uwieczniona na fotografii. Zdjęcia siedzących w fotelu mistrzów codziennie dodawane będą do kolekcji, a osoba lub firma, która wylicytuje najwyższą cenę otrzyma fotel wraz z kolekcją zdjęć. Licytować będzie można za pośrednictwem strony www.zadymka.pl do godziny 18:00, 10 marca 2019 roku. Wyniki licytacji zostaną ogłoszone przed koncertem finałowym ze sceny NOSPR w Katowicach.

Pozyskane środki trafią na konto Stowarzyszenia na rzecz Bielskiej Szkoły Muzycznej i przeznaczone będą na zakup instrumentu klawiszowego dla szkolnego Big Bandu.

Fotel ufundował partner festiwalu SALON WNĘTRZ MY HONEY HOME.

06.03.2019, godz. 21:00 – 7500,00

05.03.2019, godz. 23:30 – 4600,00 zł

04.03.2019, godz. 17:00 – 4500,00 zł

04.03.2019, godz. 15:30 – 2900,00 zł 

03.03.2019, godz. 15:30 – 2800,00 zl

03.03.2019, godz. 12:30 – 2700,00 zł

03.03.2019, godz. 10:30 – 2500,00 zł

02.03.2019, godz. 18:30  2100,00 zł – cena wywoławcza

__________________________________________________________

 

Regulamin aukcji „FOTEL MISTRZÓW”

LOTOS JAZZ FESTIVAL

21. Bielskiej Zadymki Jazzowej

Informacje ogólne

§1

Regulamin zawiera postanowienia regulujące organizację i przebieg aukcji LOTOS JAZZ FESTIVAL 21. Bielskiej Zadymki Jazzowej.

§2

Przedmiotem aukcji jest publiczne, t.j. prowadzone w otwartej formule doprowadzenie przez Organizatora do uzyskania ceny najwyższej  za „Fotel Mistrzów”, tj. fotel będący dziełem artystycznym przekazanym na cele aukcji przez Salon Wnętrz „My Honey Home” w Bielsku-Białej, ul. Ks. Stojałowskiego 31, zaś celem – zawarcie przez Organizatora (w imieniu Przekazującego) ze zwycięzcą aukcji umowy sprzedaży Fotela, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

Fotel Mistrzów” wyeksponowany jest w Klubie Klimat w Galerii SFERA I w Bielsku-Białej i w innych miejscach prezentacji festiwalowych; zaś jego fotografia przedstawiona na stronie internetowej Organizatora www.zadymka.pl.

            Środki uzyskane ze sprzedaży obrazu zostają przeznaczone dla Stowarzyszenia na rzecz Bielskiej Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Wyspiańskiego 5A, REGON: 240054435 – Organizacji Pożytku Publicznego, wpisanego do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, posiadające nr KRS 0000230606, z przeznaczeniem na  zakup instrumentów dla członków Big-Bandu – uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej.

§3

Cena wywoławcza licytowanego fotelu wynosi kwotę 21 x 100,- zł (2.100,- zł), zaś minimalna kwota postąpienia – 100,- zł (sto złotych).

§4

Organizatorem aukcji jest organizator LOTOS JAZZ FESTIVAL 21. Bielskiej Zadymki Jazzowej – Stowarzyszenie SZTUKA TEATR w Bielsku-Białej, ul. Mostowa 5, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej pod numerem KRS 0000172223.

§5

Aukcja zostanie przeprowadzona w miejscu odbywania się Festiwalu drogą e-mailową przez uczestników, na adres poczty elektronicznej, utworzony wyłącznie dla celu aukcji.

Aukcja rozpoczęta zostaje w dniu 2 marca 2019 r. o godz. 18:30, zaś zamknięta będzie o godzinie 18:00 w dniu 10 marca 2019 r.

Zgłaszanie ofert następuje wyłącznie w formie przekazu poczty elektronicznej (e-mail: fotelmistrzow@zadymka.pl).

§6

Wszelkie informacje oraz wyjaśnienia dotyczące organizacji aukcji i warunków uczestnictwa można uzyskać w Biurze festiwalowym (Galeria SFERA I, kl. D, ul. Mostowa 5 w Bielsku-Białej) oraz pod numerem telefonu: +48 881 693 038.

§7

Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony w biurze siedziby Organizatora, w Biurze festiwalowym oraz na stronie internetowej pod adresem: www.zadymka.pl.  

Warunki uczestnictwa

§8

Uczestnikami aukcji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje osobowość prawną. Udział w imieniu osoby prawnej brać mogą wyłącznie te osoby, jakie zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, uprawnione są do skutecznego składania oświadczeń woli w imieniu tejże osoby prawnej.

§9

Warunkiem wzięcia udziału w aukcji jest:

  1. podanie przez uczestnika Organizatorowi danych osobowych: imienia i nazwiska lub firmy oraz adresu – na adres e-mailowy Organizatora: fotelmistrzow@zadymka.pl;
  2. podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail, z którego uczestnik będzie korzystał w czasie aukcji przy składaniu ofert.

Cena wpłacona przez uczestnika wygrywającego obejmuje podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od kwoty zaoferowanej i zapłaconej na rzecz Stowarzyszenia, ceny – zgodnie z art. 1. ust.1 pkt 1) a w zw. z art.4 ust.1 i art. 7 ust.1 pkt Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, o który to podatek Zwycięzca jako płatnik ma prawo pomniejszyć kwotę wylicytowanej ceny.

Przebieg aukcji i zawarcie umowy

§10

Aukcja zostanie rozpoczęta w czasie i w sposób oznaczony w treści §5.

Aukcja rozpoczyna się od ceny wywoławczej powołanej w treści §3.

§11

Przebieg aukcji w postaci zgłaszanych drogą mailową przez uczestników kwot przebicia będzie uwidaczniany w czasie rzeczywistym na stronie internetowej pod adresem www.zadymka.pl/fotel-mistrzow-licytacja. Dane uczestnika oferującego w danym czasie cenę najwyższą zostaną przez Organizatora stosownie anonimizowane.

§12

Oferta składana w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złoży ofertę korzystniejszą przy obowiązującej minimalnej kwocie postąpienia wynoszącej 100,- zł.

Każda oferta powinna być korzystniejsza dla Organizatora od poprzedniej. Każdy z uczestników aukcji może złożyć dowolną ilość ofert.

Aukcję wygrywa uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę zakupu „Fotela Mistrzów” do momentu zamknięcia aukcji.

§13

Zawarcie umowy w wyniku aukcji zastępuje z chwilą złożenia przez Organizatora oświadczenia woli o zaakceptowaniu oferty.

§14

Informacja o zamknięciu aukcji, wygrywającej ofercie oraz zwycięzcy zostanie bezzwłocznie podana na stronie internetowej www.zadymka.pl oraz ogłoszona publicznie ze sceny festiwalowej przed koncertem galowym w sali NOSPR w Katowicach w dniu 10 marca 2019 r.

Wygrywający uczestnik zostanie natychmiastowo powiadomiony telefonicznie oraz drogą mailową na wskazany wcześniej adres poczty elektronicznej o fakcie zwycięstwa i zaproszony do uroczystego przekazania „Fotela Mistrzów” wraz z kolekcją fotografii artystów-gwiazd edycji Festiwalu, siedzących w tym Fotelu.

§15

Zwycięzca aukcji może odebrać licytowany „Fotel Mistrzów” wraz z kolekcją fotografii w siedzibie Organizatora w terminie uzgodnionym przez obie strony.

Warunkiem odbioru obrazu będzie uprzednia wpłata zaoferowanej kwoty na rachunek Stowarzyszenia wskazanego w § 2 (rachunek bankowy: 60 1050 1070 1000 0022 9105 2799).

W przypadku braku zapłaty zaoferowanej kwoty w terminie 3 dni od zakończenia aukcji prawo do zakupu przedmiotu aukcji przechodzi na uczestnika, który w trakcie aukcji zaproponował kolejną co do wielkości cenę zakupu „Fotela Mistrzów”.

Uczestnik – Kupujący nie ma żadnych praw do zakupionego Przedmiotu aukcji w przypadku, gdy jego konto zostaje usunięte lub zablokowane, w sytuacji podania błędnych, fikcyjnych lub niepełnych danych nie pozwalających Organizatorowi na identyfikację osoby i/lub uzyskanie z nią kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego.

§16

Nad prawidłowością przebiegu aukcji, w szczególności nad wskazaniem najkorzystniejszej oferty, czuwać będzie Komisja w składzie:

1) Henryk Malesa (SST)

2) Mirosław Szklarski (SST)

3) Ewa Czernek-Batycka (SST).

 

Postanowienia końcowe

§17

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków aukcji lub jej odwołania w przypadku wystąpienia okoliczności szczególnych, zwłaszcza natury technicznej i organizacyjnej.

§18

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

– ewentualne przerwy w przebiegu aukcji zaistniałe wskutek przyczyn technicznych; lub niezależnych od Organizatora;

– problemy w funkcjonowaniu aukcji, będące wynikiem zdarzeń, których Organizator nie mógł przewidzieć, ani którym nie mógł zapobiec – zwłaszcza spowodowane działaniem siły wyższej;

– udział w aukcji uczestników w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu i ewentualne szkody tym spowodowane.

2. Organizator zastrzega, że Przedmiot aukcji może być przedmiotem obrotu wyłącznie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, a w tym, że środki pochodzące z jego sprzedaży zostaną przeznaczone na cel szczytny określony Regulaminem. W związku z powyższym Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za niedostarczenie zamówionego Przedmiotu aukcji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady fizyczne Przedmiotu aukcji oraz za jego niezgodność z opisem zawartym przy jego wystawieniu podczas aukcji.

§19

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z aukcją jest Organizator.

Poprzez udział w aukcji uczestnicy, stosownie do art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…)  wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz mają prawo do wglądu do tych danych oraz ich poprawiania.

Uczestnik aukcji powierza Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu aukcji i w zakresie określonym niniejszym Regulaminem. Organizator będzie przetwarzał powierzone na podstawie Regulaminu, następujące dane osobowe: imiona i nazwisko, adres zamieszkania lub zameldowania, nr telefonu, adres poczty elektronicznej uczestnika.

Polityka Prywatności obowiązująca u Organizatora dostępna jest na stronie: www. zadymka.pl.

  §20

Wszelkiego rodzaju skargi i reklamacje związane z przebiegiem aukcji mogą być zgłaszane w siedzibie Organizatora w formie pisemnej w terminie 7 dni od zakończenia aukcji. Skargi zostaną niezwłocznie rozpoznane przez Komisję opisaną w treści §16 niniejszego Regulaminu.

Zwiastun filmowy festiwalu

Kurt Elling z NOSPR na 20. Zadymce.

Aktualności

LOTOS Jazz Festival 21. Bielska Zadymka Jazzowa