Polub nas na


REGULAMIN FOTOAKREDYTACJI

LOTOS Jazz Festival Bielskiej Zadymki Jazzowej

 1. FOTOAKREDYTACJA (akredytacja fotograficzna zamknięta) oznacza przyznane przez Organizatora Festiwalu uprawnienie dla osoby, która zawodowo zajmuje się fotografowaniem lub fotografią: w szczególności dziennikarza oraz artysty fotografika i która w celach związanych z wykonywanym zawodem oraz/bądź statusem przyznanym przez organizację zrzeszającą artystów fotografików posiadając prawo wstępu na imprezy organizowane w ramach Festiwalu wykonywać będzie zdjęcia dowolną techniką z imprez Festiwalu.
 2. Akredytacja fotograficzna (fotoakredytacja) nie obejmuje prawa do filmowania.
 3. Uprawnienie do otrzymania fotoakredytacji nie ma charakteru roszczeniowego i jej wydanie zależy wyłącznie od decyzji Organizatora.
 4. O fotoakredytacje bezpłatne ubiegać się mogą wyłącznie członkowie Związku Polskich Artystów Fotografików lub fotoreporterzy posiadający aktualne legitymacje prasowe. Warunkiem otrzymania fotoakredytacji jest podanie informacji o planowanych publikacjach oraz przekazanie wykonanych zdjęć do dyspozycji Organizatora na cele promocyjne Festiwalu. W tym celu każdy akredytowany przy Festiwalu fotograf korzystający z akredytacji bezpłatnej zobligowany jest do przedstawienia wyboru swoich fotografii z danego dnia pracownikom biura festiwalowego. Zdjęcia te powinny zostać dostarczone następnego dnia po każdym dniu festiwalowym, w którym wykonywane były jakiekolwiek fotografie. O ile przekazanie zdjęć wybranych przez Organizatora nastąpi nieodpłatnie, w tym bez przekazania praw majątkowych do utworu fotograficznego w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Organizator uprawniony będzie do wykorzystania zdjęć wyłącznie dla celów promocji (na potrzeby strony internetowej) oraz archiwalnych Festiwalu, bez prawa do odpłatnego udostępniania przekazanych zdjęć osobie trzeciej lub rozpowszechniania na jakichkolwiek zasadach komercyjnych. Uprawnienie do nieodpłatnego otrzymania przez Organizatora zdjęć na zasadach powyższych nie wyłącza możliwości zawarcia przez strony umowy autorskiej przewidującej udostępnienie Organizatorowi wybranych zdjęć na zasadach odmiennych określonych osobną pisemną umową.
 5. Organizator przyjmuje zgłoszenia tylko z oficjalnych adresów mailowych redakcji.
 6. Do ubiegania się o akredytację konieczne jest przedstawienie ważnej  legitymacji potwierdzającej status dziennikarza, przynależność do związku bądź stowarzyszenia dziennikarskiego.
 7. Fotoakredytacja wydawana jest jednorazowo na daną edycję Festiwalu.
 8. W salach i pomieszczeniach, w których odbywają się koncerty oraz imprezy towarzyszące Lotos Jazz Festiwal – Bielska Zadymka Jazzowa do fotografowania upoważnieni są jedynie osoby posiadające fotoakredytację organizatora.
 9. Zgodnie z regułą imprez muzycznych oraz warunkami umów zawartych przez Organizatora z agencjami reprezentującymi artystów zastrzega się  prawo do zmiany zasad dotyczących fotografowania i filmowania wydarzeń związanych z koncertem także w dniu imprezy. Organizator nie ma wpływu na takie zmiany i nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
 10. Fotoakredytowani zobowiązani są do podporządkowania się wszelkim komunikatom i zaleceniom Organizatora, szczególnie w czasie trwania koncertów. Fotoakredytowany zobowiązany jest w szczególności do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności osób fotografowanych, jakim przysługiwać może ustawowe prawo do ochrony wizerunku.
 11. Fotoakredytację należy mieć na miejscu widocznym i okazywać na każde wezwanie Organizatora i służb porządkowych.
 12. Podczas koncertów fotografującym zabrania się przebywania na scenie lub zapleczu sceny, używania lamp błyskowych, używania statywów bezpośrednio pod sceną oraz używania dodatkowego oświetlenia.
 13. Wszelkie niezastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu będzie powodowało odebranie przez Organizatora akredytacji, a w przypadku wyrządzenia szkód swoim zachowaniem – skutkować będzie wystąpieniem przez Organizatora z roszczeniem w stosunku do odpowiedzialnego za szkodę.
 14. Organizator przewiduje możliwość uzyskania płatnej fotoakredytacji w cenie karnetu wejściówkowego.
 15. Wszyscy akredytowani fotograficy zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 16. Organizator uprawniony jest do opublikowania skrótu treści lub wyciągu z niniejszego Regulaminu na stronie internetowej www.zadymka.pl.
 17. Fotoakredytowany otrzymując dokument fotoakredytacji uprawniony jest do otrzymania od Organizatora w biurze festiwalowym pełny tekst niniejszego Regulaminu, na zgłoszone wyraźne żądanie.
 18. Osoby uprawnione do otrzymania fotoakredytacji zgodnie z pkt. 1 Regulaminu nie są konsumentami w rozumieniu art. 221 kc.

Zwiastun filmowy festiwalu

Kurt Elling z NOSPR na 20. Zadymce.

Aktualności

LOTOS Jazz Festival 21. Bielska Zadymka Jazzowa