Szanowni Państwo,

W dniu 22.02.2018 r. o godzinie 18.00 zamknęliśmy licytację obrazu „Trio w Zadymce” autorstwa bielskiego artysty, malarza Krzysztofa Kokoryna. Obrazu, który posłużył do opracowania plakatu tegorocznej edycji festiwalu.

Wylicytowana kwota to 5.000,00 zł.

Zgodnie z Regulaminem, dochód z licytacji przeznaczony będzie na pomoc w sfinansowaniu operacji Teodora Naturskiego.

Zapraszamy zwycięzce licytacji po odbiór obrazu bezpośrednio przed koncertem Jean-Luc Ponty Quintet w Klubie Klimat ok. godz. 21.00.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom aukcji.

Kokoryn pod młotek

Licytujemy obraz „trio w zadymce”, 33×46 cm, akryl, płótno, 2018 rok – autorstwa bielskiego artysty, malarza Krzysztofa Kokoryna. Obrazu, który posłużył do opracowania plakatu tegorocznej edycji festiwalu.
Dochód z licytacji przeznaczony będzie na pomoc w sfinansowaniu operacji Teodora Naturskiego, syna fotografików współpracujących z Festiwalem już blisko dwadzieścia lat. Osoby fizyczne lub przedstawiciele firm, którzy zaoferują najwyższą cenę, wylicytowane dzieło będą mogli odebrać osobiście na scenie Klubu Klimat w Bielsku-Białej w dniu 22 lutego 2018 roku, w przerwie między koncertami gwiazd występujących tego wieczoru.

Przebieg licytacji:

22.02.2018 r., godz. 17.59 – cena obrazu –  5.000,00 zł 

22.02.2018 r., godz. 17.38 – cena obrazu – 2.700,00 zł 

22.02.2018 r., godz. 13.50 –  cena obrazu – 2.600,00 zł 

22.02.2018 r., godz. 10.00 – cena obrazu – 2.300,00 zł 

22.02.2018 r., godz. 09.00 – cena obrazu – 2.000,00 zł 

21.02.2018 r., godz. 16.00 – cena obrazu – 1.600,00 zł 

21.02.2018 r., godz. 15.00 – cena obrazu – 1.500,00 zł 

21.02.2018 r., godz. 14.00 – cena obrazu – 1.100,00 zł 

21.02.2018 r., godz. 10.00 – cena obrazu – 1.000,00 zł 

19.02.2018 r., godz. 19.00 – cena obrazu – 600,00 zł

 

______________________________________________________________

REGULAMIN
Aukcji obrazu autorstwa Krzysztofa Kokoryna „Trio w Zadymce” podczas LOTOS Jazz Festival 20. Bielska Zadymka Jazzowa, której organizatorem jest

Stowarzyszenie SZTUKA TEATR w Bielsku-Białej

I. Użyte terminy i definicje oraz podstawowe założenia

1. OrganizatorStowarzyszenie Sztuka Teatr z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Mostowa 5, zarejestrowane w KRS pod numerem: 0000172223, będące czynnym podatnikiem podatku VAT o nr NIP: 547-14-71-93.

2. Oferty przyjmowane będą pod adresem mailowym:

kokorynpodmlotek@gmail.com i publikowane o równej kolejnej godzinie (z przerwą w godzinach 22,00 – 8,00) na stronie
www.zadymka.pl/2018/02/13/licytacja/

3. Aukcja – aukcja internetowa, prowadzona przez Organizatora, w okresie od 18 lutego 2018 r. (start godzina 16,30) do 22 lutego 2018 r. (koniec godzina 18.00) na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz według kryteriów prawnych przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Środki pozyskane z aukcji zostaną przeznaczone przez Organizatora na cel statutowy Beneficjenta – Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” w Warszawie, t.j. na sfinansowanie operacji Teodora Naturskiego, syna fotografików współpracujących z Festiwalem już blisko 20 lat.

5. Przedmiot sprzedaży aukcyjnej – obraz olejny pn ”Trio w Zadymce” autorstwa Krzysztofa Kokoryna w ramie, o wymiarach 33 x 46 cm, wyeksponowany w Biurze Festiwalowym w Galerii SFERA 1 w Bielsku-Białej klatka „A”, IV p.; oraz w przedstawiony na stronie internetowej Organizatora www.zadymka.pl.

6. Zwycięzca – osoba, która zaproponuje najwyższą cenę, na godzinę 18.00 w dniu 22 lutego 2018 r. podając przekazem mailowym na adres: kokorynpodmlotek@gmail.com, wszystkie wymagane dane („Konto”) pozwalające na identyfikację osoby oraz która przed odbiorem Przedmiotu sprzedaży aukcyjnej legitymować się będzie dowodem wpłaty (przelewu) zaoferowanej ceny najwyższej. Zwycięzca, który w terminie określonym w niniejszym Regulaminie nie zapłaci za zakupiony Przedmiot sprzedaży aukcyjnej, traci status Zwycięzcy, a Zwycięzcą zostaje osoba, która zaproponowała najwyższą cenę zaraz po osobie tracącej status Zwycięzcy i która zapłaci zaoferowaną cenę.

7. Konto – wymagany dla skuteczności przystąpienia do aukcji oraz zgłoszenia oferty zakupu, komplet danych Uczestnika pozwalający na jego identyfikację przez Organizatora oraz podjęcie kontaktu dla ewentualnego potwierdzenia osobistego lub telefonicznego pochodzenia złożenia oferty od podanej osoby lub dla udzielenia jej informacji dotyczącej zapłaty wylicytowanej sumy na rzecz Beneficjenta. Konto Uczestnika zawiera co najmniej następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) miejscowość zamieszkania,
c) numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego,
d) zaoferowana kwota w sprzedaży aukcyjnej.

8. Uczestnik – osoba fizyczna lub prawna podająca pełne dane („Konto”) w systemie aukcyjnym, t.j. zgłoszeniem oferty przekazem mailowym na adres mailowy Organizatora. Uczestnikiem może zostać tylko i wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna. Udział w imieniu osoby prawnej brać mogą wyłącznie te osoby, jakie zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, uprawnione są do skutecznego składania oświadczeń woli w imieniu tejże osoby prawnej.

9. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazane przez administratora tych danych Beneficjentowi, celem zapłaty wylicytowanej najwyższej sumy – na co Uczestnik wyraża zgodę.

10. Beneficjent – Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” w Warszawie, REGON: 014902795 – Organizacja Pożytku Publicznego, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca nr KRS 37904, posiadająca następujące cele statutowe:

1) POMOC SPOŁECZNA UMOZLIWIAJACA OSOBOM I RODZINOM PRZEZWYCIEZANIE TRUDNYCH
SYTUACJI ZYCIOWYCH, KTÓRYCH NIE SA ONE W STANIE POKONAC, WYKORZYSTUJAC WŁASNE UPRAWNIENIA, ZASOBY I MOZLIWOSCI;
2) DZIAŁALNOSC NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROZONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM;
3) DZIAŁALNOSC CHARYTATYWNA
4) PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELEGNOWANIE POLSKOSCI
ORAZ ROZWOJU SWIADOMOSCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ;
5) DZIAŁALNOSC NA RZECZ MNIEJSZOSCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ JEZYKA REGIONALNEGO;
6) OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, W TYM DZIAŁALNOSC LECZNICZA W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O DZIAŁALNOSCI LECZNICZEJ;
7) DZIAŁALNOSC NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH;
8) PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJACYCH BEZ PRACY I ZAGROZONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY;
9) DZIAŁALNOSC NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET I MEZCZYZN;
10) DZIAŁALNOSC NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM;
11) DZIAŁALNOSC WSPOMAGAJACA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOSCI

II. Aukcja

1. Organizator oświadcza, iż Krzysztof Kokoryn przekazał obraz olejny pt. „Trio w Zadymce” będący Przedmiotem Sprzedaży Aukcyjnej na rzecz Organizatora z wyłącznym przeznaczeniem na szczytny cel Aukcji wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu.

2. Aukcja zostanie przeprowadzona na zasadach licytacji. Powyższe oznacza, że przez cały czas trwania Aukcji tj. od 18 lutego 2018 r. od godz. 16,00 do 22 lutego 2018 r. do godz. 18.00., każdy z Uczestników może zaproponować wyższą cenę zakupu Przedmiotu Sprzedaży Aukcyjnej od tej ujawnionej, przy Przedmiocie sprzedaży aukcyjnej, jako cena aktualnie najwyższa – wskazując oferowaną cenę wyższą oraz wymagane dane wymienione w punkcie „Konto”. Aukcja zostanie przeprowadzona, jako aukcja w rozumieniu Regulaminu niniejszego oraz przepisów kc wskazanych powyżej na stronie internetowej: www.zadymka.pl/2018/02/13/licytacja/.

3. Cena wywoławcza wynosi 500,- zł (pięćset złotych), zaś minimalna kwota postąpienia – 100,- zł (sto) złotych.

4. Termin złożenia oferty z ceną przez Uczestnika jest zachowany, jeżeli cena tego Uczestnika została zarejestrowana przy Przedmiocie Sprzedaży Aukcyjnej, najpóźniej do dnia 22 lutego 2010 r. o godz. 18,00. Dane Uczestnika zawarcie w Koncie nie są publikowane na stronie internetowej, lecz pozostają do wiadomości Organizatora dla identyfikacji osoby oferującej w danej chwili kwotę najwyższą.

5. W Aukcji mogą uczestniczyć wyłącznie Uczestnicy udostępniający wymagane dane Konta (zgodnie z definicjami użytymi w niniejszym Regulaminie).

6. Uczestnik – Kupujący nie ma żadnych praw do zakupionego Towaru w przypadku, gdy jego konto zostaje usunięte lub zablokowane, w sytuacji podania błędnych, fikcyjnych lub niepełnych danych nie pozwalających Organizatorowi na identyfikację osoby i/lub uzyskanie z nią kontaktu telefonicznego lub osobistego.

7. Aukcja może zostać odwołana w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Organizatora lub administratora Serwisu www.zadymka.pl.

III. Po przeprowadzonej aukcji:

1. Zwycięzca zobowiązany jest, w terminie do 22 lutego 2018 r. do godz. 20,00 (w ciągu dwóch godzin od zamknięcia aukcji) dokonać zapłaty (w wysokości zaoferowanej ceny) za zakupiony Przedmiot Sprzedaży Aukcyjnej, na konto Beneficjenta nr. 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 – tytułem: 10446 Teodor Naturski – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia (decyduje data uznania rachunku bankowego). Jeżeli w czasie, o którym mowa powyżej, konto nie zostanie uznane kwotą przelaną przez Zwycięzcę, w wysokości zaoferowanej ceny, Zwycięzca traci status Zwycięzcy oraz prawo do Przedmiotu Sprzedaży Aukcyjnej – nie dochodzi do sprzedaży Przedmiotu (jego własność nie przechodzi na Zwycięzcę). W takim wypadku Organizator zawiadamia Uczestnika, który zaoferował kolejną cenę najwyższą wzywając go do dokonania zapłaty na rzecz Beneficjenta w terminie do 3 dni. Procedurę powyższą stosuje się w razie potrzeby, do następnego w kolejności Uczestnika.

2. Organizator lub podmiot przez niego upoważniony przekaże Zwycięzcy zakupiony przez niego Przedmiot publicznie, w czasie uroczystości wręczenia Przedmiotu w dniu 22 lutego 2018 r. na scenie Klubu Klimat w Bielsku-Białej w przerwie koncertów gwiazd występujących tego wieczoru, pod warunkiem uprzedniego dokonania zapłaty przez Zwycięzcę udokumentowanej przez niego pokwitowaniem lub dowodem dokonania przelewu.

3. Zwycięzca Aukcji – nabywca Przedmiotu Sprzedaży Aukcyjnej zobowiązany jest uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od kwoty zaoferowanej i zapłaconej na rzecz Beneficjenta, ceny – zgodnie z art. 1. ust.1 pkt 1) a w zw. z art.4 ust.1 i art. 7 ust.1 pkt Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

IV. Zakres odpowiedzialności Organizatora

1. Organizator zastrzega, że Przedmiot Sprzedaży Aukcyjnej może być przedmiotem obrotu wyłącznie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, a w tym, że środki pochodzące z jego sprzedaży zostaną przeznaczone na cel szczytny określony Regulaminem.

2. W związku z powyższym Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za niedostarczenie zamówionego Przedmiotu Sprzedaży Licytacyjnej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady fizyczne Przedmiotu oraz za jego niezgodność z opisem zawartym przy jego wystawieniu podczas Aukcji.

3. Każda osoba uczestnicząca w Aukcji (Uczestnik) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wyłącznie dla celów organizacji Aukcji i w zakresie wskazanym w Regulaminie. Wszystkie dane każdej z osób, jaka stając się Uczestnikiem, nie uzyskała statusu Zwycięzcy – Organizator trwale usuwa.

VII. Regulamin

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszyć praw nabytych przez Uczestników, co nie wyłącza jednak prawa odwołania Aukcji, z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

 

LOTOS Jazz Festival 20. Bielska Zadymka Jazzowa

Aktualności